รักทะเลปากบารา มาช่วยกันลดขยะสู่ทะเลสตูล

ที่มา: https://www.facebook.com/DMCRTH

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ กรม ทช. กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๗ (ตรัง) จัดเก็บขยะจากทุ่นกักขยะ (BOOM) บริเวณปากคลองปากบารา ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล ได้ขยะ ๒๐๘ กก. เมื่อคัดแยกขยะตามแบบฟอร์ม ICC พบขยะส่วนใหญ่เป็น ขวดเครื่องดื่ม (พลาสติก) ขวดเครื่องดื่ม (แก้ว) ขวดพลาสติกอื่นๆ ขยะอินทรีย์ และกระป๋องเครื่องดื่ม ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับชุมชนชายฝั่งในพื้นที่ เพื่อรณรงค์ ลด ละ เลิก การทิ้งขยะ เพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการ ลดปริมาณและผลกระทบของขยะลอยน้ำที่จะไหลลงสู่ทะเลต่อไป