น้ำแข็งละลายที่กรีนแลนด์ [19 มิ.ย.2562]

ที่มา: http://coastalcare.org

ที่ Greenland ในเดือนมิถุนายนของแต่ละปี นักวิทยาศาสตร์ด้านภูมิอากาศจากสถาบันอุตุนิยมวิทยาแห่ง Denmark จะใช้หมาลากเลื่อนผ่านทะเลซึ่งกลายเป็นน้ำแข็งทั้งหมดเข้าไปเก็บข้อมูล โดยทุกปีหมาลากเลื่อนจะเดินบนแผ่นน้ำแข็ง แต่เพราะอุณหภูมิที่สูงขึ้นจากภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก (Climte change) เดือนมิถุนายนของปีนี้ (2019) หมาต้องลากเลื่อนลุยน้ำทะเลที่ละลายไปแล้วประมาณเข่าของหมา

ภาพเมื่อ 13 มิถุนายน 2562