ท่าเทียบเรือ เมืองมาเล่ Maldives

ในประเทศที่เป็นหมู่เกาะ การคมนาคมขนส่งทางเรือถือเป็นกลไกหลักที่เชื่อมเกาะเชื่อมผู้คนเข้าด้วยกัน โครงสร้างป้องกันท่าเรือจึงมีความจำเป็นอย่างมากเพื่อความปลอดภัยต่อการจอด การขึ้นลงเรือ กระนั้นก็ตามผลกระทบที่เกิดกับพื้นที่ข้างเคียงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ผู้มีส่วนได้เสียต้องช่วยกันขบคิดและเยียวยาผลที่เกิดขึ้นตามสมควร