ติดตามโครงการแนวไม้ไผ่สร้างแผ่นดินที่ทะเลจันทบุรี [3 ก.ย.2562]

ที่มาข่าว: https://www.facebook.com/DMCRTH/

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ กรม ทช. โดยกองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง สำรวจพื้นที่ชายฝั่ง ต.เกาะเปริด อ.แหลมสิงห์ และ ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี เพื่อติดตามสภาพแนวไม้ไผ่ชะลอคลื่น โครงการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่หาดโคลนมีความยาวแนวปักไม้ไผ่ประมาณ ๑๐ กม. ที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ผลการสำรวจพบว่าชายฝั่งบริเวณนี้มีลักษณะทางกายภาพเป็นหาดโคลน ไม่พบการกัดเซาะชายฝั่ง เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งปี ๒๕๖๐ นอกจากนี้ยังพบการเริ่มสะสมตัวของตะกอนบริเวณหลังแนวไม้ไผ่ สภาพแนวไม้ไผ่ของ ต.เกาะเปริด คงเหลือร้อยละ ๗๐ ของจำนวนไม้ไผ่ทั้งหมด ส่วนบริเวณ ต.บางชัน ดีกว่าหน่อยเหลือร้อยละ ๘๐