ตามดูการสำรวจชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ [15ม.ค.2563]

ที่มาข่าว: https://www.facebook.com/DMCRTH

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง สำรวจ ติดตาม และประเมินสถานภาพชายฝั่ง จ.ประจวบคีรีขันธ์ พบว่า

๑) บริเวณหาดเขากะโหลก บ้านใหม่ ม.๑ ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด อยู่ในระบบกลุ่มหาด S1 (แหลมผักเบี้ย-ปราณบุรี) ระบบหาดย่อย S1-PKN (อ่าวเขากะโหลก) พื้นที่ชายฝั่งเป็นหาดทราย ตลอดแนวชายฝั่งมีโครงสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะแบบเรียงหินใหญ่ (เขื่อนหินทิ้ง) ระยะทาง ๖๐๐ เมตร และพบการกัดเซาะชายฝั่งในบริเวณทิศใต้ของเขื่อนหินทิ้ง
๒) บริเวณหาดหว้าขาว บ้านทุ่งมะเม่า ต.อ่าวน้อย อ.เมือง ชายฝั่งเป็นหาดทรายอยู่ในระบบกลุ่มหาด S2 (กุยบุรี) ระบบหาดย่อย S2-PKN (กุยบุรี) ตะกอนทรายที่พบมีสีมาตรฐานตาม Munsell soil color chart คือ สีหลือง (10YR 8/6: yellow) ขนาดตะกอนปานกลาง–หยาบมาก การคัดขนาดของตะกอนไม่ดี มีความเป็นทรงกลมสูง และเม็ดตะกอนพบแบบเกือบกลมมน-กลมมน มีซากเปลือกหอย เศษหิน แร่เฟลด์สปาร์ และแร่สีเข้มปนเล็กน้อย ความลาดชันบริเวณหน้าหาดประมาณ ๗º พบกำแพงกันคลื่นริมชายฝั่ง (สร้างแล้วเสร็จปลายปี ๒๕๖๒)