ตรวจรับงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง อ.สิงหนคร จ.สงขลา [17ก.ค.2563]

[ที่มา: https://www.facebook.com/civilengineering.md/]

นายวรรณชัย บุตรทองดี (ผู้อำนวยการกองวิศวกรรม) และคณะฯ ร่วมลงพื้นที่ตรวจรับการส่งมอบงานครั้งที่ 14 (งวดที่ 47, 58, 94 และ 95) ของงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝํ่ง อ.สิงหนคร จ.สงขลา (บริเวณหาดทรายแก้ว) (สัญญาที่ 115/2560/สกม. ลงวันที่ 31 มีนาคม 2560 และตามบันทึกข้อตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาฯ ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2561 และบันทึกข้อตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาฯ ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 26 กันยายน 2562)

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการนี้ที่ Beach Lover เคยนำเสนอไว้

ได้ที่ https://beachlover.net/โครงสร้าง-หาดแก้ว/