งบประมาณปี 2563 เพื่อการป้องกันชายฝั่งทะเล [10 ม.ค.2563]

งบประมาณเพื่อสร้างโครงสร้างชายฝั่งทะเลในปี 2563 ของทั้งกรมเจ้าท่าและกรมโยธาธิการและผังเมืองเพิ่งผ่านสภาฯไปสดๆร้อนๆเมื่อวันที่ 9 ม.ค.2563 โดยไม่มีการปรับแก้ไขส่วนนี้แต่อย่างใด 

ในปี 2563 กรมเจ้าท่าและกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ตั้งงบประมาณไว้ 1,447.43 ล้านบาท โดยไม่รวมงบผูกพันก่อนหน้าและไม่รวมงบผูกพันในปีถัดๆไป มีพื้นที่เป้าหมายใน 15 จังหวัดชายฝั่งทะเล (จาก 23 จังหวัดชายฝั่งทะเล) ในบางโครงการยังไม่ได้ระบุรายละเอียดว่าจะเป็นโครงสร้างรูปแบบใด ความยาวเท่าไหร่ ส่วนโครงการที่ระบุรายละเอียดว่าเป็นกำแพงกันคลื่นนั้น งบประมาณในปี 2563 นี้ ปาเข้าไปเกือบ 140 ล้านบาทต่อ 1 กิโลเมตรแล้ว โดยที่ทั้งหมดของโครงสร้างประเภทกำแพงกันคลื่นดังกล่าวนี้ ไม่ต้องทำ EIA !?!

น่าตกใจกับงบประมาณป้องกันประเทศจากการกัดเซาะชายฝั่งมูลค่ามหาศาล ทั้งราคาต่อหน่อยที่สูงลิ่ว บางพื้นที่เป้าหมายยังมองไม่เห็นความจำเป็นที่ต้องใช้โครงสร้างป้องกันมากนัก และที่น่าห่วงกังวลที่สุดก็คือผลกระทบที่เกิดขึ้นการโครงสร้างที่ไม่ต้องศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม