ขยะปากแม่น้ำท่าจีน [8 ก.ค.2562]

ที่มา: https://www.facebook.com/DMCRT

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ กรม ทช. โดยสำนักงานบริหาร ทช.ที่๓ (สมุทรสาคร) พร้อมด้วยกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล จ.สมุทรสาคร เก็บขยะบริเวณทุ่นกักขยะ (Boom) ในพื้นที่ ๕ จุดได้แก่ คลองกรอกโพ อ.กระทุ่มแบน / คลองมหาชัย / คลองหลวง / คลองโกรกกรากใน และปากแม่น้ำท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร สามารถจัดเก็บและคัดแยกได้ ๒๕๑ กก. ขยะที่พบส่วนใหญ่เป็นขยะประเภททั่วไปได้แก่ ขวดพลาสติก ถุงพลาสติก และ ขวดแก้ว เป็นต้น