กำแพงกันคลื่นแบบขั้นบันได เกาะลิบง จ.ตรัง [6 ม.ค.2563]

กำแพงกันคลื่นแบบขั้นบันไดบริเวณนี้ยาวประมาณ 100 เมตร จากคำบอกเล่าของคนท้องถิ่น พบว่าสร้างโดยท้องถิ่น หลังเหตุการณ์ Tsunami ปี 2547

ในวงสีแดงคือบริเวณที่สร้างกำแพงกันคลื่น

ชาวบ้านเล่าให้เราฟังว่า คนสร้างยัดถุงทรายไว้ด้านในตอนก่อสร้าง จึงทำให้กำแพงกันคลื่นบริเวณนี้พังอย่างไวเมื่อเทียบกับกำแพงส่วนถัดไปที่ใช้คอนกรีตเสริมเหล็ก

เรื่องผลกระทบชิ่งจากกำแพงไปกัดเซาะในพื้นที่ถัดไปนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่ประเด็นโครงสร้างยัดไส้ไร้คุณภาพแบบนี้ มีให้เห็นบ่อยๆโดยเฉพาะในท้องถิ่นไกลความเจริญ 

ยิ่งสร้างจึงยิ่งพัง … ส่วนหนึ่งก็ด้วยเหตุผลนี้