กรม ทช รับเรื่องการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล จากโฆษกคณะกรรมาธิการฯ [28พ.ค.2563]

ที่มา: https://www.facebook.com/DMCRTH/

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยอธิบดีโสภณ ทองดี รับมอบหนังสือเรื่อง ขอให้ดำเนินการบังคับใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.๒๕๕๘ มาตรา ๑๗ เพื่อระงับการกระทำหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

จากนายกัจน์พงศ์ จงสุทธนามณี โฆษกคณะกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และนายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ โฆษกกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค คณะกรรมมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค ณ ห้องประชุมสำนักอธิบดี ชั้น ๙ กรม ทช. โดยการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลของหน่วยงานภาครัฐเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ซึ่งต่อมาได้ปรากฏข้อมูลทางวิชาการว่าการดำเนินโครงการดังกล่าวไม่สามารถทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งได้อย่างแท้จริง และอาจจะก่อเกิดการกัดเซาะชายฝั่งด้านเหนือของโครงการอย่างรุนแรงตามมา

ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นกรณีที่เข้าข่ายการกระทำตามมาตรา ๑๗ แห่ง พรบ.ทช.๒๕๕๘ ซึ่งผู้ยื่นเอกสารได้ขอให้กรมฯ ใช้คำสั่งระงับการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล เพื่อแก้ไขหรือบรรเทาความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายฝั่ง