กรมเจ้าท่าฟื้นชายหาดพัทยา คืนความสุขให้ประชาชน [10 มิ.ย. 2562]

ที่มา: https://www.md.go.th/app/mdadmin/images/upload/news/12434-001.pdf

วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน ในพิธีส่งมอบพื้นที่โครงการเสริมทรายชายหาดพัทยาและกล่าวแสดงความยินดีในงานประชาสัมพันธ์ "กรมเจ้าท่า ฟื้นชายหาดพัทยา คืนความสุขให้ประชาชน" ณ ชายหาดพัทยากลาง จังหวัดชลบุรี

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีส่งมอบพื้นที่โครงการ เสริมทรายชายหาดกรมเจ้าท่า และกล่าวแสดงความยินดีในงานประชาสัมพันธ์ "กรมเจ้าท่า ฟื้นชายหาดพัทยา คืนความสุขให้ประชาชน" พร้อมด้วยนายมานิตย์ สุธาพร ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดยมีนาย รณกิจ เอกะสิทธิ์ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวต้อนรับ นายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่ากล่าวรายงาน และนายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวถึงประโยชน์โครงการต่อภาคการท่องเที่ยว พร้อมด้วยนายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศาตราจารย์ ดร.ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล ประธานคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นเกียรติ สำหรับโครงการเสริมทรายชายหาดพัทยา เกิดขึ้นเพราะสภาพชายหาดเมืองพัทยาซึ่งเป็นจุดขายสำคัญด้านการท่องเที่ยวกาลังประสบปัญหาชายหาดมีสภาพเสื่อมโทรมอย่างหนัก เนื่องจากถูกน้ำทะเลกัดเซาะ อย่างรุนแรงถึงกว่า ๕ เมตรต่อปี และหากปล่อยทิ้งไว้ อาจส่งผลให้ชายหาดบางช่วงขาดหายไปภายในระยะเวลาไม่ถึง ๑๐ ปี ดังนั้นจึงได้มีนโยบายเร่งด่วน เดินหน้าโครงการเสริมทรายชายหาดพัทยา ตั้งแต่ชายหาดพัทยาเหนือ บริเวณหน้า โรงแรมดุสิตธานี จนถึงชายหาดพัทยาใต้ บริเวณวอล์คกิ้ง สตรีท รวมระยะทางประมาณ ๒.๘ กิโลเมตร เพื่อตอบสนอง ความต้องการของผู้ประกอบธุรกิจริมชายหาดเมืองพัทยา ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากปัญหาชายหาดที่สูญหายไปและเพื่อเป็นการฟื้นฟูสภาพชายหาด พร้อมทั้งปรับทัศนียภาพชายฝั่ง ให้น่าท่องเที่ยว ดึงดูดผู้มาเยี่ยมเยือนได้มากยิ่งขึ้น

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงต่อการพัฒนาการขนส่ง ทางน้ำ และดูแลรักษาร่องน้ำและชายหาดของประเทศ ได้ร่วมมือกับ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้า จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ศึกษา สารวจและออกแบบ สาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาของชายหาดพัทยาซึ่งที่ผ่านมาได้ ประชุมสัมมนาเพื่อนาเสนอข้อมูล ผลการศึกษาให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ พร้อมทั้งนาข้อคิดเห็น ต่างๆมาปรับปรุงรูปแบบโครงการจนได้แนวทางและรูปแบบการเสริมทราย (Beach Nourishment) ในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ ของชายหาดพัทยา ซึ่งเป็นแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายหาดทรายที่ใช้ประโยชน์ในการ ท่องเที่ยวและสันทนาการ เป็นแนวทางที่ยอมรับกันในนานาอารยประเทศ จึงเป็นที่มาของโครงการเสริมทรายชายหาด พัทยาในครั้งนี้