ขยายผลสำรวจการกัดเซาะชายฝั่ง ทะเลชุมพรส่วนใหญ่สมดุล [13ก.พ.2563]

ที่มาข่าว: https://www.facebook.com/DMCRTH วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ตรวจสอบสถานภาพชายฝั่งและประชาสัมพันธ์การประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการจัดทำกฎกระทรวง เพื่อกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง (๑) ระบบหาด LMG๒/๓ (เขาเบิด-เขาถ้ำธง) (๒) ระบบกลุ่มหาด LMG๒/๔ (ทุ่งทราย) (๓) ระบบหาด LMG๒/๕ (ทุ่งยาง) (๔) ระบบหาดLMG๒/๖ (ทุ่งตาเมือง) และ (๕) ระบบหาด LMG๓/๑๓ (บ้านเกาะเตียบ) แก่ประชาชน และหน่วยงานในพื้นที่ ผลการสำรวจพบพื้นที่เป็นหาดทราย มีสถานภาพชายฝั่งสมดุล ศักยภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่มีการท่องเที่ยว และเป็นพื้นที่ชุมชนเมือง

Beachlover

February 13, 2020