เชิญชวนประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ บางมะพร้าว หลังสวน ชุมพร [3 ส.ค.2564]

ที่มา: กรมโยธาธิการและผังเมือง