เชิญชวนประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ ณ เกาะลิบง จ.ตรัง [23 ก.ค.2564]

ที่มา: กรมโยธาธิการและผังเมือง