เชิญชวนประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ ณ อ่าวประจวบ [16มิ.ย.2564]

ที่มา: กรมโยธาธิการและผังเมือง