เชิญชวนประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ ณ หาดสามร้อยยอด [15มิ.ย.2564]

ที่มา: กรมโยธาธิการและผังเมือง