เชิญชวนประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ ณ หาดคุ้งวิมาน [4มิ.ย.2564]

ที่มา: กรมโยธาธิการและผังเมือง