ติดตามการกัดเซาะชายฝั่งหาดท้ายเหมือง พังงา [19ก.พ.2563]

ที่มาข่าว: https://www.facebook.com/DMCRTH/

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ติดตามสถานการณ์กัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่ระบบหาดย่อย A๑๐ – PNA (หาดท้ายเหมือง) ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา โครงการลดผลกระทบการกัดเซาะชายฝั่งทะเลโดยวิธีการติดตั้งรั้วดักทราย (Sand Fence) ซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ที่เป็นมาตรการแบบอ่อนและสอดคล้องกับธรรมชาติ และสำรวจแนวชายฝั่งโดยการรังวัดภาคตัดขวางชายหาด (Beach Profile) เพื่อเก็บข้อมูลและเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงธรณีสัณฐานชายฝั่ง โดยแบ่งการเก็บข้อมูลเป็น ๑๓ แนว (ตั้งฉากกับชายฝั่ง) ตลอดแนวโครงการฯ แต่ละแนว ห่างกัน ๒๐ ม. และเก็บข้อมูลทุกๆ ๕ ม. ผลปรากฏตลอดแนวมีการเพิ่มขึ้นของตะกอนทรายโดยเฉลี่ยประมาณ ๘๕-๙๐ ซม.