ติดตามการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเลสงขลา [15ม.ค.2563]

ที่มาข่าว: https://www.facebook.com/DMCRTH/

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๕ (สงขลา) ติดตามสถานการณ์กัดเซาะชายฝั่ง ในพื้นที่ ระบบหาดสะกอม และระบบหาดเทพา อ.เทพา จ.สงขลา ทั้ง ๒ ระบบหาด มีลักษณะทางกายภาพเป็นหาดทราย พื้นที่ชายฝั่งทะเล บริเวณหาดสะกอม ต.สะกอม อ.เทพา ประสบปัญหากัดเซาะชายฝั่ง ระยะทางประมาณ ๑๐๐ เมตร พื้นที่บ้านกรงอิตำ ม.๔ ต.เกาะสะบ้า ประสบปัญหากัดเซาะชายฝั่ง ระยะทางประมาณ ๓๕๐ ม. และพื้นที่หาดสร้อยสวรรค์ ต.เทพา ประสบปัญหากัดเซาะชายฝั่ง ระยะทางประมาณ ๘๐๐ ม. พื้นที่ดังกล่าวมี กล่องกระชุหินที่บางจุดมีสภาพเสื่อมโทรม ไม่สามารถป้องกันปัญหาดังกล่าวได้ และพบว่าแนวชายฝั่งทะเล ต.สะกอม ต.เกาะสะบ้า ต.เทพา และ ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา มีโครงสร้างป้องการกัดเซาะชายฝั่ง ทั้งแบบกำแพงกันคลื่น หินทิ้งริมชายฝั่ง เขื่อนหินทิ้งริมชายฝั่ง เขื่อนหินทิ้งนอกชายฝั่ง รอดักทรายรูปตัวที ท่าเทียบเรือ และเขื่อนปากร่องน้ำ ส่วนชายฝั่งบริเวณอื่นๆ คงสภาพสมดุลตามธรรมชาติ