ข้อสังเกตต่อโครงการป้องกันการกัดเซาะชายหาดม่วงงาม (ตอนที่ 1/5: สภาพทั่วไปของชายหาดม่วงงาม)

หาดม่วงงาม ตั้งอยู่ใน ต.ม่วงงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลา มีสภาพทั่วไปเป็นหาดทรายขาว ยาวต่อเนื่องในแนวเหนือใต้ ทางทิศใต้ของทางหลวงชนบท สข3025 เป็นที่ตั้งของชุมชนริมหาดม่วงงาม ส่วนมากเป็นชุมชนประมง ใช้พื้นที่ชายหาดด้านหน้าชุมชนเป็นพื้นที่จอดเรือวางอุปกรณ์เพื่อประกอบอาชีพประมง ส่วนด้านทิศเหนือของทางหลวงชนบท สข3025 เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของคนในชุมชน เป็นชายหาดท่องเที่ยวมีถนนเลียบชายหาดตลอดทั้งแนว  ไม่มีชุมชนตั้งประชิดชายหาดเหมือนทางตอนใต้ มีการปรับภูมิทัศน์โดยการทำลานคอนกรีตและปรับพื้นที่บางส่วนโดยการปูอิฐบล็อคเพื่อความสะดวกในการใช้พื้นที่ แสดงสภาพทั่วไปของชายหาดในหมู่ที่ 7 ระยะทาง 630 เมตร ดังรูปที่  1

รูปที่ 1 สภาพทั่วไปของชายหาดม่วงงาม (ภาพเมื่อ มิ.ย.-ก.ค. 2559 โดย Google street view)

จากรูปที่ 1 ที่ถ่ายโดย Google ในปี 2559 ซึ่งเป็นช่วงที่ริเริ่มโครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งหาดม่วงงามโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองในเฟสที่ 1 ยังไม่พบร่องรอยการกัดเซาะล้ำเข้ามาจนถึงโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐดังที่ถูกระบุไว้ในเอกสารสรุปความเป็นมาและความคืบหน้าของโครงการโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง

อย่างไรก็ตาม การกัดเซาะชายฝั่งถือเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับชายหาดทั่วโลกแต่จะมีสาเหตุและผล กระทบแตกต่างกันไปตามบริบทของพื้นที่ หาดม่วงงามประสบปัญหาการกัดเซาะเช่นเดียวกันกับชายฝั่งอื่นๆทั่วประเทศ นั่นคือการกัดเซาะในฤดูมรสุมส่งผลให้ชายหาดหดหายไป คลื่นกระเซ็นขึ้นมาบนถนนบ้างในบางฤดูกาล และยามหมดมรสุมชายหาดก็กลับมากว้างเหมือนเดิมตามสมดุลชายฝั่งที่แสดงดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 การปรับตัวของชายหาดก่อนและหลังมรสุม (ดัดแปลงจาก U.S.Army Corps of Engineering, 1984)

โดยรูปที่ 3  แสดงภาพบางส่วนในอดีตของชายหาดม่วงงามหลังผ่านพ้นพายุปาบึก ที่เข้าปะทะชายหาดภาคใต้ตอนล่างเมื่อต้นเดือนมกราคม 2562 ซึ่งส่งผลถึงชายหาด จ.สงขลาทั้งหมดเช่นกัน พบว่าแม้จะประสบกับคลื่นพายุขนาดใหญ่ แต่ชายหาดม่วงงามก็สามารถฟื้นกลับคืนสมดุลได้เองตามธรรมชาติ

รูปที่ 3 ภาพในอดีตของชายหาดม่วงงามหลังพายุปาบึก (ภาพเมื่อ 10 ม.ค. 2562)

บางตำแหน่งของชายหาดม่วงงามพบการสร้างโครงสร้างป้องกันชายฝั่งแบบชั่วคราวโดยหน่วยงานส่วนท้องถิ่นบ้างในช่วงมรสุมอย่างการปักไม้ชะลอคลื่น ซึ่งมิได้กีดขวางการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายหาดมากนักและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงเหมือนโครงสร้างถาวรแสดงดังรูปที่ 4

รูปที่ 4 โครงสร้างป้องกันชายฝั่งแบบชั่วคราว
บริเวณชายหาดตอนเหนือของเทศบาลตำบลม่วงงาม  (ภาพเมื่อ 3 พ.ค.2563)

ทีม Beach lover ได้ลงพื้นที่เดินสำรวจชายหาดม่วงงามในวันที่ 3 พ.ค.2563 ตั้งแต่ตำแหน่งเริ่มต้นโครงการถึงตำแหน่งสิ้นสุดโครงการรวมถึงพื้นที่ข้างเคียงรวมระยะทาง 630 เมตร แสดงดังรูปที่ 5

รูปที่ 5 ภาพจากการสำรวจชายหาด (ภาพเมื่อ 3 พ.ค.2563)

พบว่าชายหาดมีสภาพสมบูรณ์ไร้ร่องรอยการกัดเซาะชายฝั่ง แม้จะผ่านพ้นช่วงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงปลายปีถึงต้นปีไปก็ตาม ซึ่งสอดคล้องกับสภาพของชายหาดที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นว่า ชายหาดมีการเปลี่ยนแปลงเพียงตามฤดูกาลและไม่รุนแรง เมื่อพ้นฤดูมรสุมชายหาดสามารถกลับมามีสภาพสมบูรณ์ดังเดิมได้ ซึ่งสอดคล้องกับคำบอกเล่าของชาวบ้านแถบนี้ด้วย

โปรดติดตามตอนที่ 2/5: ลักษณะของโครงการป้องกันชายฝั่งหาดม่วงงามได้ ผ่าน www.beachlover.net